thương mại điện tử vào bán smartphone

Áp dụng thương mại điện tử để bán smartphone

china-mobile-phone-shipments-1257-1443607060

IDC cũng lưu ý khu vực nông thôn Trung Quốc sẽ là một thách thức. Trong khi Alibaba và JD không ngừng nỗ lực mở